What we can offer

What we can offer

Prices of our kidsmodels

Workingday: 600,- EUR

Travelday: 300,- EUR

Buy out: dependant on the exposure of our kidsmodel

All prices excluding travelexpenses

We know all our kidsmodels personally. That’s more then 800 kids.

We would love to help you choose. We can make up a videocasting, a photoproposal, anything you want that will make it easy for you to choose.  Please let us know what we can do.

For all work done by children under the age of 13, no mather if it takes just 5 minutes, a license has be applied for at the Ministry of Labour. This only goes when the place of the photoshoot is in The Netherlands. Outside The Netherlands other laws apply. The application forms consist of 7 different forms, most in Dutch so it is best to let that be done by us. There is no extra charge for the filling out of these forms.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere modellen via Casting- & Modelagency The Kids BV (verder: The Kids) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van The Kids’ diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van foto’s van de modellen of het hergebruiken van foto’s van modellen die ooit via The Kids geboekt waren).

2. Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van The Kids gebruik maakt of voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van The Kids gebruikt maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag The Kids er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens The Kids en haar modellen.

3. The Kids is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekte, weten hoe laat ze op welke lokatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is The Kids de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen en dient The Kids te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet en, indien gewenst door de opdrachtgever, een kontrakt.

4. The Kids heeft volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van The Kids mogen niet rechtstreeks met de modellen kontakt opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van The Kids, zijn niet bindend voor het model noch voor The Kids.

5. The Kids garandeert de afdracht van loonbelasting en premies indien en voorzover nodig. The Kids vrijwaart haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen daarop. De tarieven die The Kids noemt, zijn altijd exclusief BTW en inclusief ‘agency fee’, provisies en andere vergoedingen.

6.De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de Arbeidstijdenwet en laat de kinderen niet meer werken dan toegestaan. De opdrachtgever is als werkgever verantwoordelijk voor de “Ontheffingsaanvraag” bij de Inspectie SZW, en kan The Kids machtigen dat namens hem te doen. De opdrachtgever blijft dan verantwoordelijk voor alle verplichtingen die de wet stelt aan een veilig bedrijfsgebouw en een veilige studio, zoals bijvoorbeeldde aanwezigheid van brandbluspparatuur, EHBO-dozen en nooduitgangen. Verder zijn de ouders van de kindermodellen de wettelijk verplichte begeleiders. Dat betekent dat hun aanwijzingen ten aanzien van de emotionele stabiliteit van het kind, de werktijden en sfeer en de veiligheid, opgevolgd moeten worden.

7. Als een model wordt geboekt voor een concurrerend produkt als waar het model al eens opdrachten voor heeft gehad, en boeking van hetzelfde model zou schadelijk zijn voor de marketing van het betreffende produkt, dan is The Kids dat verplicht te melden aan de opdrachtgever.

8. De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor kleinschalige publicaties in Nederland. Onder kleinschalige publicaties worden uitsluitend de volgende media verstaan met maximaal de volgende publicatieperiodes:
A Winkelposters en -materiaal dat niet langer dan twee maanden in één of meerdere filialen hangt of staat. Of:
B Advertenties die niet langer dan twee maanden en hoogstens 10 maal in week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst. Of:
C Redactionele stukken die éénmaal geplaatst worden. Of:
D Eénmalig gebruik in brochures.
De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het uurtarief volgens de standaardtarievenlijst van The Kids. Indien de uurtarieven en het reisgeld dus nog niet door de opdrachtgever voldaan zijn, mag er niet tot publicatie worden overgegaan.

9. Andere publicaties dan de hierboven in artikel 8 vermelde zijn verboden. Hergebruik van foto’s is ook verboden. Tenzij door The Kids daarvoor uitdrukkelijk, vóóraf en schriftelijk toestemming is gegeven. The Kids is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de kinderen en modellen waarvoor The Kids bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van The Kids geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

10. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.

11. Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.

12. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is The Kids gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de meest recente standaardtarievenlijst van The Kids, plus een opslag van EUR 600,- per model, per jaar dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever, tenzij deze onomstotelijk kan bewijzen dat hij deze tarieven, deze voorwaarden en het feit dat portretrechten verschuldigd waren, bekend maakte bij derden die onrechtmatig publiceren.

13. Bij herhaalde overtreding van het in artikel 9 genoemde verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen die genoemd zijn op de standaardtarievenlijst van The Kids

14. The Kids is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders.

15. The Kids is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van The Kids. Van grove schuld of nalatigheid van The Kids is in elk geval geen sprake als kinderen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via The Kids geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.

16. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag The Kids alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen mag The Kids dan wel berekenen.

17. Indien een boeking slechts 5 werkuren (de uren van 9 tot 6 op maandag tot en met vrijdag) vantevoren wordt afgebeld, dan mag The Kids twee uur werktijd factureren voor het model.

18. Bij opties controleert The Kids de maat en beschikbaarheid van het model niet, het model wordt alleen vrijgehouden van andere boekingen.

19. Bij gebreke aan betaling binnen 14 dagen zal The Kids nog een keertje aanmanen. Als na de aanmaning en binnen de termijn daarin gesteld, nog steeds niet betaald is, dan is de opdrachtgever in gebreke. The Kids geeft de vordering dan uit handen aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. The Kids factureert in dat geval extra een incassokostenvoorschot van EUR 600,- per openstaande factuur aan de opdrachtgever. Na afwikkeling van de gehele incassoprocedure zal The Kids met een factuur/eindafrekening van het incassobureau de werkelijke incassokosten aantonen en de teveel betaalde incassokosten crediteren op het incassokostenvoorschot.

20. The Kids mag maximaal 12 keer per jaar aan haar opdrachtgevers een e-mail, folder of ander bericht sturen met aanbiedingen. The Kids verplicht zich onder e-mails een afmeldknop te maken en op aanvraag het adres van de opdrachtgever voor deze vorm van werving te schrappen.

It is wise to plan photoshoots around outside schoolhours. It’s obliged by law also. These are regular Dutch schoolhours:

Monday from 9h00 to 15h15,
Tuesday from 9h00 to 15h15,
Wednessday from 9h00 to 12h15,
Thursday from 9h00 to 15h15,
Friday from 9h00 to 15h15,

 

From 11 years on kids go to High School wich has different schedules for each school.